Главная » Культура » Гражданское » Музыка » Цинь » Гу цинь. Семиструнные гусли Тянь Ся.

Гу цинь. Семиструнные гусли Тянь Ся.

01 Июл 2014 в 22:55.

И Фань Ли-эр

Один отзыв на «Гу цинь. Семиструнные гусли Тянь Ся.»


  1. wudaozi:

    Jiàn chuī jǐn, zhī tóu xiāng xù, shì chù rénjiā, lǜ shēn ménhù. Yuǎn pǔ yínghuí, mù fān língluàn, xiàng héxǔ? Yuè rén duō yǐ, shuí dé shì, chángtíng shù? Shù ruò yǒuqíng shí, bù huì dé, qīngqīng rúcǐ. Rìmù, wàng gāochéng bùjiàn, zhǐ jiàn luàn shān wúshù. Wéi láng qù yě, zěn wàng dé, yùhuán fèn fù? Dì yī shì, zǎozǎo guīlái, pà hóng è, wú rénwéi zhǔ. Suàn kōng yǒu bìng dāo, nán jiǎn líchóu qiān lǚ.